افتخارات و گواهینامه ها

حامی و مشارکت در برگزاری مسابقات دانشجویی بتن – انجمن بتن ایران

حامی و مشارکت در برگزاری مسابقات دانشجویی بتن – مرکز تحقیقات بتن ایران (متب)

حامی و مشارکت در برگزاری مسابقات دانشجویی بتن – شهرداری کرج

حامی و مشارکت در برگزاری مسابقات دانشجویی بتن– انجمن بتن ایران استان خراسان

حامی و مشارکت در برگزاری مسابقات دانشجویی بتن – دانشگاه صنعتی اصفهان

حامی و مشارکت در برگزاری مسابقات دانشجویی بتن – دانشگاه امیرکبیر

و …