کارشناس تجهیز آزمایشگاه دانشگاه ها و تحقیقاتی و دولتی

مریم چکامه

ویژگی های این شغل؟

مهم ترین فاکتور برای یک کارشناس متخصص بودن اوست

سابقه فعالیت او در آزمون؟

یکی از بهترین افراد در حوزه جذب مشتری و رعایت نکات مهم برای خرید مشتریان است.

دلیل رضایت مشتریان از او؟

مهم ترین اصل در شرکت آزمون رعایت انظباط و اخلاق با مشتریست.

ارتباط با او؟